Locatie Horn
Van Horneplein 3, 6085 CZ Horn
Bel ons in Horn
0475 - 80 19 60 | 0475 - 58 15 36
Locatie Venlo
Veldenseweg 52, 5914 ST Venlo
Bel ons in Venlo
077 - 354 44 45

Privacy verklaring
Gezondheidscentrum Honné | praktijk voor fysiotherapie Honné/ Hendricks is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Gezondheidscentrum Honné | praktijk voor fysiotherapie Honné/ Hendricks
Van Horneplein 3
6085 CZ Horn
Tel: 0475-801960 | 0475-581536
http://www.infogezondheidscentrumhonnee.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Gezondheidscentrum Honné | praktijk voor fysiotherapie Honné/ Hendricks verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• voor- en achternaam | geslacht | geboortedatum | adresgegevens | telefoonnummer| E-mailadres
• overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie, telefonisch of bijvoorbeeld een recensie die u plaatst op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Gezondheidscentrum Honné | praktijk voor fysiotherapie Honné/ Hendricks verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
• burgerservicenummer (BSN) – gezondheid
• gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden enkel verstrekt indien ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Gezondheidscentrum Honné | praktijk voor fysiotherapie Honné/ Hendricks verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• het indienen van declaraties bij zorgverzekeraars en verwerken van deze gegevens in onze financiële administratie
• u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• het intrigeren van het AVG-programma in onze administratie

Bewaartermijn
Gezondheidscentrum Honné | praktijk voor fysiotherapie Honné/ Hendricks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (vanaf nu: “WGBO”) vereist een bewaartermijn van 15 jaar voor de financiële gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. De wetgeving verplicht ons uw gegevens gedurende bovenstaande termijnen te bewaren, na deze termijn zullen wij uw gegevens vernietigen.

Delen van persoonsgegevens met derden binnen de EU
Gezondheidscentrum Honné | praktijk voor fysiotherapie Honné/ Hendricks verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gezondheidscentrum Honné | praktijk voor fysiotherapie Honné/ Hendricks blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gezondheidscentrum Honné | praktijk voor fysiotherapie Honné/ Hendricks en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gezondheidscentrumhonnee.nl ter attentie van de directie. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u om direct contact met ons op te nemen, graag zoeken wij samen met u naar een oplossing. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Gezondheidscentrum Honné | praktijk voor fysiotherapie Honné/ Hendricks neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Onderstaande maatregelen zijn door ons genomen:
• het team praktijk voor fysiotherapie Honné/ Hendricks die toegang hebben tot persoonsgegevens en of medische gegevens hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend en zijn geïnformeerd over het belang ons AVG beleid.
• onze systemen zijn voorzien van een gebruikersnaam met wachtwoordbeleid
• wij maken gebruik van het pseudonimiseren of encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
• ons systeembeheer draagt zorg voor dagelijkse back-ups van persoonsgegevens en systemen zodat technische of fysieke storingen hersteld kunnen worden.